Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług przez INNOKREA w ramach platformy handlowej KUPTAM oraz prawa i obowiązki Użytkowników, związane z korzystaniem z KUPTAM.

I. [ Postanowienie ogólne ]

Dział 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

INNOKREA – Innokrea sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842755977, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656571; kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 złotych

REGULAMIN – niniejszy dokument

KUPTAM – prowadzona przez INNOKREA, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, dostępna w domenie kuptam.pl (i jej subdomenach)

REJESTRACJA – bezpłatna procedura zakładania Konta

KONTO – prowadzony dla Użytkownika przez INNOKREA pod unikalną nazwą (login) zbiór danych obejmujących dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach KUPTAM

UŻYTKOWNIK – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez INNOKREA w ramach KUPTAM, na zasadach określonych w Regulaminie

SPRZEDAJĄCY – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty

KUPUJĄCY – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach KUPTAM

LICYTANT – Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji

TOWAR – rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

OFERTA – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach KUPTAM

LICYTACJA – rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar

TRANSAKCJE – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach KUPTAM

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

DOMENA/STREFA AUKCYJNA – funkcjonalność KUPTAM pozwalająca na prowadzenie sprzedaży w KUPTAM, w tym w szczególności na zapraszanie użytkowników do KUPTAM

Dział 2. REJESTRACJA I ZASADY UŻYTKOWANIA KONTA

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: login/nazwa użytkownika, adres e-mail oraz obowiązkowo wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptuje regulamin KUPTAM.

2.3. Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w postanowieniu 2.2 powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika i założeniu przez Użytkownika nowej DOMENY/STREFY AUKCYJNEJ lub założeniu domeny przez INNOKREA na prośbę Użytkownika, otrzymuje uprawnienia do prowadzenia sprzedaży w ramach KUPTAM. Sprzedaż Towarów powinna być związana wyłącznie z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą na KUPTAM.

2.4. Po podaniu danych zgodnie z postanowieniem 2.2, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji i zalogowania się do KUPTAM dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a INNOKREA, której przedmiotem są usługi świadczone przez INNOKREA w ramach KUPTAM, na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik może wypowiedzieć umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

2.5. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane widniejące w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta, bez zastąpienia ich danymi zaktualizowanymi. Zabrania się także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w KUPTAM po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie). Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

2.7. Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Kont do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

Niedopuszczalne jest w szczególności:

 1. uczestniczenie w danej Licytacji przy użyciu więcej niż jednego Konta,
 2. licytowanie lub zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych, osób bliskich bądź wspólnie zamieszkujących z Użytkownikiem albo innych podmiotów, z którymi Kupujący pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji, w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
 3. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec INNOKREA, z tytułu usług świadczonych w ramach KUPTAM.

2.8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

2.9. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą INNOKREA Konto Firma może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa.

2.10. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach KUPTAM wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w postanowieniu 2.1., lub w przypadku powzięcia przez INNOKREA uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, INNOKREA może:

 1. uzależnić korzystanie z KUPTAM od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
 2. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach KUPTAM,
 3. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, INNOKREA zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

2.11. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w postanowieniu 2.4, Użytkownik będący Konsumentem może od niej odstąpić w formie elektronicznej lub pisemnej bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ofertę, wziął udział w Licytacji, skorzystał z opcji Kup Teraz lub posiada jakiekolwiek należności wobec INNOKREA, z tytułu usług świadczonych w ramach KUPTAM.

II. [ Transakcje ]

Dział 3. OFERTY

3.1. W ramach KUPTAM, Sprzedający, określając warunki Oferty, może udostępnić Kupującym dwa tryby zawarcia umowy sprzedaży:

 1. Kup Teraz – opcja, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po stałej, określonej z góry cenie; oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,
 2. Licytacja – opcja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży; Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru.

3.2. W Licytacji Sprzedający ustala cenę wywoławczą, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Licytanci mogą zakupić Towar za cenę wywoławczą lub wyższą. Wysokość ceny wywoławczej jest jawna dla Użytkowników od momentu wystawienia Towaru do sprzedaży.

Dział 4. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

4.1. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny na KUPTAM formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu Oferty.

4.2. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru (np. jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent). Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów, zwłaszcza dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

4.3. Niezależnie od postanowień wskazanych w postanowieniu 9.1, zamieszczając Ofertę na KUPTAM Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży z Kupującym.

4.4. Wykonując czynności, o których mowa w postanowieniu 4.1, Sprzedający zleca INNOKREA publikację Oferty, która następuje niezwłocznie.

4.5. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł już umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie jej treści w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych zarówno na KUPTAM, jak i poza nim, w ramach współpracy INNOKREA z podmiotami trzecimi.

4.6. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania Oferty, w tym określania jej treści oraz zamieszczania zdjęć w KUPTAM określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Dział 5. PRZEBIEG TRANSAKCJI

5.1. W celu dokonania zakupu Towaru Użytkownik bierze udział w Licytacji lub dokonuje wyboru opcji Kup Teraz. Dokonując powyższych czynności, Użytkownik potwierdza swój wybór na stronie Oferty. Wstąpienie do Licytacji lub wybór opcji Kup Teraz stanowi akceptację warunków przedstawionych przez Sprzedającego w Ofercie.

5.2. Z chwilą wzięcia udziału w Licytacji, Licytant wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu nazwy jego loginu oraz adresu e-mail.

5.3. Przystępując do Licytacji, Licytant deklaruje cenę maksymalną Towaru, którą w przypadku wygranej zobowiązuje się zapłacić. Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej w trakcie Licytacji, nie może jednak wskazać kwoty niższej bądź równiej niż aktualna cena określona w Licytacji. Przebicie oferty innego Licytanta następuje o odpowiednią kwotę postąpienia wynoszącą co najmniej 1 gr.

5.4. Oferty złożone przez Licytantów wiążą uczestników Licytacji, chyba że Sprzedający dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Licytanta może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Licytacji w następujących przypadkach:

 1. na prośbę Licytanta albo
 2. gdy Sprzedający ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności Licytanta, w szczególności z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Licytantowi,
 3. jeżeli w trakcie Licytacji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru,
 4. w związku z zakończeniem Licytacji, w przypadkach określonych w postanowieniu 5.7.

5.5. Propozycja zawarcia umowy ze Sprzedającym, złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Licytacji, przestaje wiązać i zastosowanie ma postanowienie 6.2.a.

5.6. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz.

Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:

 1. na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w postanowieniu 5.7,
 2. na podstawie decyzji INNOKREA, w sytuacjach opisanych w postanowieniu 7.2 pkt b.

5.7. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę. W przypadku:

 1. Oferty z opcją Kup Teraz, z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte umowy sprzedaży w ramach takiej Oferty są wiążące;
 2. Licytacji – zwycięzców ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia, zgodnie z postanowieniem 6.2.

5.8. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

5.9. Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na opublikowane Oferty, określa Załącznik nr 4 do Regulaminu.

Dział 6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

6.1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach opisanych w tym dziale i zgodnie z treścią Oferty. INNOKREA nie jest stroną umowy sprzedaży.

6.2. Umowa zostaje zawarta:

 1. z Kupującym będącym zwycięzcą Licytacji; zwycięzcą Licytacji jest Użytkownik, który w chwili jej zakończenia zaoferował najwyższą cenę za Towar i jego oferta była co najmniej równa cenie wywoławczej. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – zwycięzcą jest Licytant, który pierwszy przystąpił do Licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny;
 2. Kupującym korzystającym z opcji Kup Teraz, który potwierdził zakup za pomocą przycisku „Potwierdź zakup”.

6.3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie poprzez wiadomość e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) i ma charakter wyłącznie informacyjny do obu stron umowy sprzedaży. W wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, mianowicie: imię i nazwisko lub firmę pod którą działa Sprzedający oraz adres e-mail.

6.4. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty przy odbiorze, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.

Dział 7. ROLA INNOKREA

7.1. INNOKREA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach KUPTAM ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. INNOKREA w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

7.2. W przypadku, gdy w ocenie INNOKREA Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, INNOKREA może:

 1. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz, z zastrzeżeniem, że dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność. Od momentu usunięcia Oferty z opcją Kup Teraz nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza i odpowiedzi na komentarz.
 2. usunąć Licytację, wskutek czego przestaje być dostępna w KUPTAM, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku. Od momentu usunięcia Licytacji nie jest możliwe wystawienie do niej komentarza i odpowiedzi na komentarz.

7.3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, INNOKREA, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:

 1. upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 2. udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach KUPTAM,
 4. uzależnić korzystanie z KUPTAM od potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z umowy zawartej w wyniku Transakcji,
 5. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad opisanych w Załącznikach nr 2 i 3 do Regulaminu.

7.4. Niezależnie od zastosowania przez INNOKREA postanowień 7.2 lub 7.3 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z KUPTAM, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem INNOKREA lub innych Użytkowników.

7.5. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie ma dostępu do Konta. Oferty wystawione w ramach zawieszonego Konta zostają usunięte. Wynik Licytacji, w których uczestniczył Licytant, którego Konto zostało zawieszone, ustala się zgodnie z postanowieniem 5.7.b. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody INNOKREA.

Dział 8. OPŁATY I PROWIZJE

8.1. Usługi świadczone przez INNOKREA w ramach KUPTAM są bezpłatne dla STREF AUKCYJNYCH zawierających 10 lub mniej UŻYTKOWNIKÓW.

Dział 9. TOWARY ZAKAZANE

9.1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

9.2. Niezależnie od postanowień 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

9.3. Przedmioty, o których mowa w postanowieniach 9.1. i 9.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

Dział 10. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach KUPTAM powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania KUPTAM lub szkodzą Użytkownikom.

10.2. Użytkownik jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Jeżeli powstał co do tego spór, Użytkownik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień drogą mailową nie później niż w ciągu 72 godzin.

10.3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych w ramach KUPTAM umowach sprzedaży.

10.4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych KUPTAM stanowią przedmiot praw INNOKREA lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach KUPTAM materiałów wymaga każdorazowo zgody INNOKREA i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów INNOKREA oraz Użytkowników. Zabronione jest:

 1. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest INNOKREA, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia;
 2. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w KUPTAM w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

III. [ Postanowienia końcowe ]

Dział 11. DODATKOWE USŁUGI

INNOKREA może świadczyć bądź upowszechniać inne usługi związane z KUPTAM lub innymi platformami handlowymi on-line prowadzonymi przez INNOKREA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej terytorium. Rodzaje i zakres takich usług określone będą w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w odmienny sposób niż określone w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest uprzednia akceptacja przez Użytkownika właściwego regulaminu.

Dział 12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

12.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest INNOKREA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842755977, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656571; kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 złotych.

12.2. Podane przez Użytkowników Dane Osobowe INNOKREA zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 5 do Regulaminu.

12.3. Użytkownikom ujawniane są Dane Osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

12.4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od INNOKREA w związku z korzystaniem z KUPTAM, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza KUPTAM.

12.5. Zakończone Oferty nie są archiwizowane. INNOKREA nie zapewnia i nie gwarantuje częściowego lub pełnego upubliczniania informacji o zakończonych Ofertach.

Dział 13. ZMIANY REGULAMINU

13.1. INNOKREA jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez KUPTAM. Termin zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w KUPTAM zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w KUPTAM, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian Regulaminu uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w KUPTAM. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym INNOKREA, korzystając z formularza, o którym mowa w postanowieniu 14.2. Postanowienie 14 stosuje się odpowiednio.

Dział 14. ROZWIĄZANIE UMOWY Z INNOKREA

14.1. Świadczenie usług w ramach KUPTAM ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści niniejszego artykułu.

14.2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z INNOKREA, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

14.3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z INNOKREA, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty zakończenia ostatniej Oferty opublikowanej przez Sprzedającego, udziału w Licytacji lub skorzystania z opcji Kup Teraz przez Kupującego.

14.4. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez INNOKREA za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

14.5. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji INNOKREA, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach KUPTAM, bez uprzedniej zgody INNOKREA.

14.6. Niezależnie od rozwiązania przyczyny Użytkownik jest zobligowany do uregulowania wszystkich należności na rzecz INNOKREA.

Dział 15. KONTAKT

15.1. Użytkownik może kontaktować się z INNOKREA w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 1. pisemnej na adres: INNOKREA sp. z o.o., ul. LĘBORSKA 3B, 80-386 Gdańsk,
 2. za pomocą adresu e-mail: kuptam@innokrea.pl
Dział 16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

16.1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez INNOKREA lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).

16.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za poczty elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w KUPTAM (login), oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

16.3. INNOKREA, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, o których mowa w postanowieniu 15.3, wymagają uzupełnienia.

16.4. INNOKREA rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem postanowienia 16.3, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.

16.5. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach INNOKREA może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

Dział 17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

17.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a INNOKREA, której przedmiotem są usługi świadczone przez INNOKREA w ramach KUPTAM na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez INNOKREA w ramach KUPTAM będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

17.2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia są dostępne tutaj.

Dział 19. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.